​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນ

1. ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

  

    ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015)ແຂວງເຊກອງ,ທີ່ຮັບຮອງໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງເຊກອງ ໄລຍະຜ່ານມາ: ໄດ້ວາງຄາດ ໝາຍສູ້ຊົນທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແຕ່ປີ2011-2015 ດັ່ງນັ້ນ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ເພີ່ມຂື້ນ 12% ຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ:ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 7-8 ກວມເອົາ 39,4%,ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 19-20% ກວມເອົາ 22,6% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 14-15% ກວມເອົາ 38,0% ຂອງGDP ແລະ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ(GDP) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 694 ຕື້ກີບ,ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 750 ໂດລາໃນປີ 2015 ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລວມ ໃນປີ ປະມານ 179ຕື້ກີບ (8% ຂອງGDP), ລາຍຈ່າຍງົບປະມານລວມໃນ 5 ປີ ປະມານ 661 ຕື້ກີບ(29,54% ຂອງ GDP),ຂາດດຸ່ນງົບປະມານ 482 ຕື້ກີບ (21,54%ຂອງ GDP),ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂື້ນ 5% ຕໍ່ປີ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດປະມານ 1.290 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 57,5 ຂອງ GDP;ໃນນັ້ນ,ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດປະມານ 238 ຕື້ກີບກວມເອົາ 18,4%,ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ(ODA)165 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 12,7%ການລົງທຶນຂອງເອກະ ຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 237 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 18,3%,ສິນເຊື່ອທະນາຄານ 650 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 50,3%ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

ຜົນສໍາເລັດດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ

  ໃນ 5ປີ ຜ່ານມາ,ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP)ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 13,5%ຕໍ່ປີ;ໃນນັ້ນ:ໃນປີ 2010-2011 ເພີ່ມຂື້ນ 13,6% ມີມູນຄ່າ(GDP) ລາຄາຄົງທີ່(ໃນປີ2005)337,7 ຕື້ກີບ;ໃນສົກປີ2011-2012 ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 13,%ມີມູນຄ່າ (GDP)381,6 ຕື້ກີບ ໃນສົກປີ2012-2013 ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 13,3% ມີມູນຄ່າ (GDP) 432,3 ຕື້ກີບ; ໃນສົກປີ 2013-2014 ເພີ່ມຂື້ນ 13,4% ມີມູນຄ່າ(GDP) 495,0 ຕື້ກີບ ແລະ ໃນສົກປີ 201-2015 ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 14,2% ມີມູນຄ່າ(GDP) 565,5 ຕື້ກີບໃນນັ້ນ:

-            ຂະແໜງກະສິກໍາປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 9,0%(ແຜນການ 7-8%).

-         -  ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 18,2%(ແຜນການ 19-20).

-         -  ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 16,8%(ແຜນການ 14-15%).

-       ມູນຄ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 542 ໂດລາໃນປີ 2010-2011 ມາເປັນ 688 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2011-2012,ມາເປັນ 944 ໂດລາ ໃນສັກປີ 2012-2013,1,137 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 1,304 ໃນສົກປີ 2014-2015.

-       ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ເຫັນວ່າຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນ ຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄປສູ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາແລະ ບໍລິການແຕ່ລະສົກປີ (2011-2015 ) ດັ່ງນີ້:

   1. ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 45,5% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 43,7% ໃນສົກປີ 2011-2012; 41,9% ໃນສົກປີ 2012-2013; 39,8% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 38,0% ໃນສົກປີ 2014-2015.    

    2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 20,1% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 20,7% ໃນສົກປີ 2011-2012; 21,4% ໃນສົກປີ 2012-2013; 22,2% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 23,5% ໃນສົກປີ 2014-2015.

    3. ຂະແໜງການບໍລິການ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 34,4% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 35,5% ໃນສົກປີ 2011-2012; 36,7% ໃນສົກປີ 2012-2013; 38,0% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 38,5% ໃນສົກປີ 2014-2015.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ,ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງແຂວງເຊກອງ ສ່ວນໃຫ່ຍຍັງແມ່ນຂື້ນກັບຂະແໜງກະສິກໍາ- ປ່າໄມ້ ເປັນຫຼັກ,ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ທາມາຫາກິນຕິດພັນກັບການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເຊີ່ງແຮງງານຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ກວມເອົາສູງເຖິງ 77,7% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 15,6% ແລະສໍາລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 6,7%ການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ-ຖືກຈ້າງງານ ຍັງບໍ່ທັນກະຈາຍເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກ ຍາກຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

 

2.  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)

  • ທ່າແຮງ ແລະ ຂໍ້ສະດວກ

ແຂວງເຊກອງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ຈາກສະພາບທີ່ຕັ້ງພູມສາດມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຄື: ຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້,ແຮ່ທາດ, ສະພາບອາກາດ,ແຫລ່ງນໍ້າເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພື່ອສ້າງເປັນແຫ່ງທຶນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຄຸມປະມານ 385.677 ຮຕ,ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ປ່າດົງດິບມີ 5.413 ຮຕ ເຊິ່ງປະກອບມີໄມ້ທີ່ມີ ຄ່າຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໄມ້ແປກ,ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ,ໄມ້ປະດົງ,ໄມ້ຂະຍຸງ,ໄມ້ດູ່ລາຍ,ໄມ້ແດງ,ໄມ້ແຄນ,ໄມ້ຈິກ,ໄມ້ຍາງ,ໄມ້ເກດສະໜາ ແລະ ໄມ້ອື່ນໆ. ເນື້ອທີ່ປ່າປະສົມແລະປ່າອຶ່ນໆມີ 380.264 ຮຕ ປ່າເລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຊັບສົມບັດອັນລໍ້າຄ່າ ແລະ ມີມູນຄ່າ ຢ່າງມະຫາສານ ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ພ້ອມທັງເປັນແຫຼ່ງລາຍໄດທີ່ດີສໍາລັບປະຊາຊົນ, ນອກຈາກນີ້ ປ່າໄມ້ຍັງເປັນ ບ່ອນຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະສາມາດຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັບທໍາມະຊາດອີກດ້ວຍ.

 ຄຽງຄູ່ກັບປ່າໄມ້,ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາ ລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພ້ອມທັງສາມາດສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ,ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໍ້າເຫລົ່າ ນີ້ຍັງເປັນແຫຼ່ງທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ.

 ສະພາບອາກາດຂອງແຂວງເຊກອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມລັກສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ,ເມືອງດາກຈຶງແລະ ເມືອງ ທ່າແຕງເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງມີອາກາດໜາວ ແລະຊຸ່ມຊື່ນຕະຫຼອດປີ,ອຸ່ນຫະພູມຕໍາສຸດ 3-5 ອົງສາ ແລະ ສຸງສຸດ 33-35 ອົງສາ,ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະມານ 2.500 ມມ/ປີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການປູກພຶດຜັກ,ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກໍາເຂດໜາວ.ສໍາລັບ ເມືອງກະລືມ ແລະເມືອງລະມາມເປັນເມືອງທີ່ມີອາກາດຮ້ອນອົບອຸ່ນ,ອຸ່ນຫະພູມສະເລ່ຍປະມານ 24-26 ອົງສາ.ມີປະລິມານ ນໍ້າຝົນສະເລ່ຍ ປະມານ 1,500ມມ/ປີ ເໝາະໃຫ້ແກ່ການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມແລະ ຂົນສົ່ງ: ມີເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຄື:ເສັ້ນທາງເລກທີ 16B ເຂົ້າສູ່ ສສຫວຽດນາມ ແລະ ອອກສູ່ທະເລ.ມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 196 ບ້ານ,ໃນນັ້ນ: ເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດທຽວໄດ້ສອງລະດູມີ 115 ບ້ານກວມເອົາ57,5%ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ,ມີບ້ານທີ່ ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດ 109 ບ້ານກວມເອົາ 54,5%ຂອງຈໍນວນບ້ານທັງໝົດ(200 ບ້ານ),ມີ 12,640 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 63,7% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ.

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ຮອດປີ 2020 ແຂວງເຊກອງຈະມີພົນລະເມືອງປະມານ123,300 ຄົນດ້ວຍຈັງ ຫວະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 2,2% ຕໍ່ປີ(ເພດຍິງ 64,500 ຄົນ ກວມເອົາ 52,3% ຂອງພົນ ລະເມືອງທັງໝົດ)ແລະ ຈະເຮັດໂຄງປະກອບ ພົນລະເມືອງມີການປ່ຽນແປງດັ່ງນີ້: ພົນລະເມືອງໄວໜຸ່ມນ້ອຍ(ໝວດອາຍຸ 0-14 ປີ)ຈະມີປະມານ 48,500 ກ່ວາຄົນກວມເອົາ 39%, ພົນລະເມືອງໄວອອກແຮງງານ(ໝວດອາຍຸ 14-64ປີ)ຈະປະມານ 70,000 ກວ່າຄົນ ກວມເອົາ 57% ແລະ ພົນລະເມືອງ(ໝວດອາຍຸ 64 ປີຂື້ນໄປ) ຈະມີປະມານ 4,900 ກ່ວາຄົນກວມເອົາ 4%ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

  • ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ທີ່ຕັ້ງແຂວງເຊກອງ ເປັນເຂດພູດອຍ-ທຸລະກັນດານ,ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຍັງກວມເອົາອັດຕາ ສ່ວນສູງເຖິງ 78 ບ້ານກວມເອົາ 39% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 2,482 ຄອບຄົວກວມເອົາ 12,52% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ 30,824 ຄົນ ກວມເອົາ 27,89% ຂອງຈໍານວນຄົນທັງໝົດໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສອງເມືອງພູດອຍ(ກະລືມ ແລະ ດາກຈຶງ),ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ.

 

ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງເຊກອງ ສ່ວນໃຫ່ຍຍັງມີລັກສະນະເສດຖະກິດທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ,ການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າຍັອ່ອນນ້ອຍກວມເອົາພາກສ່ວນເອກະເທດເອກະຊົນເປັນສ່ວນໃຫ່ຍຈື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຈາກພາຍນອກ ແລະ ການກະທົບຂອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ.

 ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ ເປັນຊໍ້າເຮື້ອຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ແຂວງນັ້ນ ແມ່ນບັນຫາເສັ້ນທາງໄປສູ່ 2 ເມືອງພູດອຍ(ເມືອງກະລືມ ແລະ ດາກຈຶງ)ທີ່ບໍ່ສາມາດທຽວໄດ້ສະດວກສອງລະດູ.

 ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ,ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ ຍັງມີຢູ່ຢ່າງລຽນຕິດ ເຊັ່ນ:ປະກົດການຂີ້ລັກ, ອຸບັດຕິເຫດ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ,ນໍ້າຖ້ວມແລະໂລກລະບາດຕ່າງໆຍັງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາ.

  • ຄາດໝາຍການດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ

-       ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນ

  ໃນ 5 ປີ: ມີຄວາມຕ້ອງການທືນ ລວມທັງໝົດ 5.618 ຕື້ກີບກວມເອົາ 52,0% ຂອງGDP(ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການທືນ ສະເລ່ຍ 1.124 ຕື້ກີບ/ປີ)ໃນນັ້ນ:

     -  ການລົງທືນຈາກງົບປະມານ ລັດ 550 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 9,8%(ສະເລ່ຍ 110 ຕື້ກີບ/ປີ)

-       -   ທືນຊ່ວຍເຫລືອລ້າແລະກູ້ຢືມ 674 ຕື້ກີບ ຫຼື 84 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ 12,0%(ສະເລ່ຍ 135 ຕື້ກີບ ຫຼື 17 ລ້ານໂດລາ/ປີ)

-    - ທືນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 2.416 ຕື້ກີບຫຼື 302 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ 43,0%(ສະເລ່ຍ 483 ຕື້ກີບ ຫຼື 60 ລ້ານໂດລາ/ປີ)

-       -  ສິນເຊື່ອທະນາຄານ 1.978 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 35,2%ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ(ສະເລ່ຍ 396 ຕື້ກີບ/ປີ).

  • ຈຸດ​ສຸມ​ ​ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ ຈາກແຕ່ລະແຫຼ່ງ.

ການ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ງົບປະມານ​ລັດ ສຸມ​ໃສ່​ປັບປຸງແລະສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ເປັນ​ຕົ້ນ: ຖະ ໜົນຫົນທາງ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນ້ຳສະອາດ, ນໍ້າລິນ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາເຕັກນິກກະສິກກຳ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອເປັນການ​ພັດທະນາ​ເຂດຊົນນະບົດ​.

ການ​ລົງທຶນ​ຈາກການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ ​ແລະ ກູ້​ຢືມ ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ພັດທະນາ​ຂົງ​ເຂດ​ສັງຄົມ​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ.

ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ຂະ​ແໜງ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂຶ່ອນ​ໄຟຟ້າ, ການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ ​ແລະ ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ສະ​ເພາະ, ລົງທຶນ​ໃນ​ຂະ​ແໜ​ງອຸດ​ສະ​ຫາ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ວັດ​ສະ​ດຸ​ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ​ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ ​ແລະ ອື່ນໆ.

ການ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແມ່ນ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫາ​ກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ຂະໜາດ​ກາງກ່ຽວກັບ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ, ອຸດ​ສະ​ຫາ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ-ການ​ຄ້າ, ຫັດຖະກຳ, ການຜະລິດຂອງຄົວເຮືອນແລະກຸ່ມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເພື່ອ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ.

1. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມາ

    ສູ້ຊົນເກັບ​ລາຍຮັບພາຍ​ໃນ ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ 11-15% ຕໍ່ປີ; ໃນ 5 ປີ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ປະມານ 475 ຕື້ກີບ ໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 95 ຕື້ີກີບ ແລະ ໃນປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ຖານລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 121 ຕື້ກີບ.

    ຄຸ້ມຄອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ລວມ ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ 1-2% ຕໍ່ປີ; ໃນ 5 ປີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.671ຕື້​ກີບ ໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 334,2 ຕື້ກີບ ແລະ ໃນປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ຖານລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນລະດັບ341 ຕື້ກີບ, ​ໃນ​ນັ້ນ: ສະ​ເພາະ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ໃຫ້ກວມ​ປະມານ 15% ຕໍ່ປີຂອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ລວມ.

ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົບປະມານ ໃນ 5 ປີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.195 ຕື້​ກີບ ໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 239 ຕື້ກີບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນງົບະມານໃນປີ 2020 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ219 ຕື້​ກີບ.

    ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້ຄັງ​ສະ​ສົມ​ແຫ່ງ​ລັດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2-3% ຂອງ​ລາຍ​ຮັບພາຍ​ໃນ.

2. ການດຸ່ນດ່ຽງການ​ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສີນຄ້າ

    ສູ້ຊົນຜະລິດສີນຄ້າ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກ ​ໃນ 5 ປີ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 170 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 34 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 46 ລ້ານໂດລາ.

    ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ​ໃນ 5 ປີ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 120 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 24 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 20 ລ້ານໂດລາ.

      ດຸນການຄ້າ​ ໃນ 5 ປີ ໃຫ້ເກີນດູນ 50 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຮອດປີ 2020 ເກີນດູນໄດ້ ປະມານ 16 ລ້ານໂດລາ.

3. ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ

ຮອດປີ 2020, ແຂວງເຊກອງ ຈະ​ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ປະມານ 123.300 ຄົນ (ຍິງ 64.500 ຄົນ ກວມເອົາ 52,3% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ); ໃນນັ້ນ: ພົນລະເມືອງໄວອອກແຮງງານ (ໝວດອາຍຸ 15-64 ປີ) ຈະມີ​ປະມານ 70.000 ຄົນ ກວມອົາ 56,8% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນກຳລັງແຮງເຂັ້ມແຂງສຳລັບການພັດທະນາເສດເສດຖະກິດ ຂອງຊາດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານໄປຕາມທິດການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຮອດປີ 2020,ສູ້ຊົນສ້າງສີມືແຮງງານ (ໝວດອາຍຸ 15 ປີ ຂື້ນໄປ) ໃຫ້ໄດ້ປະມານ50.000 ຄົນກວມອົາ 71% ຂອງພົນລະເມືອງໄວອອກແຮງງານ ໃນນັ້ນ:

1. ຂະແໜງກະສິກຳມີ 32.500 ຄົນ ກວມເອົາ 65%,

2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳມີ 8.500 ຄົນ ກວມເອົາ 17%

3.ຂະແໜງບໍລິການມີ9.000 ຄົນ ກວມເອົາ 18% ຂອງພົນລະເມືອງໄວອອກແຮງງານທັງໝົດ.

  1. ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້      

          ທົ່ວ​ແຂວງ ເຊກອງ ​ ມີ​ດິນ​ກະສິກຳ​ທັງ​ໝົດ 149.572 ​ຮຕ, ​ໃນ​ນັ້ນ: ມີເນື້ອທີ່​ປູກເຂົ້າ​ໄດ້​ປະມານ 11.573 ຮຕ​, ເນື້ອທີ່​ປູກ​ກາ​ເຟ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ​​ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ ຫຼາຍກວ່າ 118.000 ​ຮຕ, ຕາມ​ເນີນ​ພູຍັງ​​ມີທົ່ງ​ຫຍ້າຫຼາ​ຍກວ່າ 19.900 ​ຮຕ ​ເໝາະ​ແກ່​ການ​ລ້ຽງສັດ. ປະຈຸບັນດິນ​ກະສິກຳ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ມີ 85.109 ຮຕ ​ໃນ​ນັ້ນ ສາມາດ​ຂະຫຍາຍ​ເປັນ​ດິນ​ນາ​ໄດ້ 2.351 ຮຕ, ປູກ​ພືດ​ຕ່າງໆ 77.865 ຮຕ ​ແລະ ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ສຳລັບ​ລ້ຽງສັດ​ປະມານ 4.898 ຮຕ. ນອກນີ້ ​ຍັງ​ມີ​ແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ເຊ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງຫຼາຍສາຍ ເຊັ່ນ: ເຊກອງ, ເຊໂດນ, ເຊຂະໝານ, ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ຫ້ວຍລຳພັນ ແລະ ຫ້ວຍອື່ນໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ເຮັດຊົນລະປະທານ,ມີເນື້ອທີ່ປ່າດົງດິບ 5.413 ຮຕ ເຊິ່ງປະກອບມີໄມ້ທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຊະນິດ.

  • ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຮອດປີ 2020:

-        ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າລວມ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ59.104 ໂຕນໃນເນື້ອທີ່ 12.445 ຮຕ, ໃນນັ້ນ: ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ນາປີໃຫ້ໄດ້ 9.545 ຮຕ, ຜົນຜະລິດປະມານ 42.954 ໂຕນ, ປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 2.900ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ15.950 ໂຕນແລະຫຼູດເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໄຮ່ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 100 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດປະມານ200 ໂຕນ.

-        ສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ປູກກາເຟໃຫ້​ໄດ້12.500 ຮຕ, ​ເນື້ອ​ທີ່​ໃຫ້​ໝາກ 11.420 ຮຕ,ຜົນຜະລິດ 39.970 ໂຕນ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກພືດ​ຜັກໃຫ້ໄດ້ 862 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 19.476 ໂຕນ, ປູກສາລີປ້ອນໂຮງງານອາຫານສັດໃຫ້ໄດ້5.130 ໂຕນ ໃນເນື້ອທີ່513ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1.820 ໂຕນ ໃນເນື້ອທີ່ 140 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້938 ໂຕນ ໃນເນື້ອທີ່725 ຮຕ, ຖົ່ວເຫຼືອງຜົນຜະລິດ162 ໂຕນ, ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 120 ເຮັກຕາແລະປູກມັນຕົ້ນ790 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ12.640 ໂຕນ. ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້1.268 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 5.452 ໂຕນ; ເຜືອກ-ມັນ ໃຫ້ໄດ້ 1.111 ຮຕຜົນຜະລິດ11.388 ໂຕນ, ປະເພດຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 668 ຮຕຜົນຜະລິດ21.767 ໂຕນແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ1.260 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ9.387 ໂຕນ.

-        ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ ຄື: ງົວ6%, ຄວາຍ2%, ແບ້2%, ໝູ3%,ປາ 10% ແລະສັດປີກ6%. ຜະລິດຊີ້ນ-ປາແລະໄຂ່ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດໃຫ້ພຽງພໍແລະສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ8.145 ໂຕນ; ສະ​ເລ່ຍການ​ບໍລິ​ໂພ​ກຊິ້ນ,ປາ,​ໄຂ່.. ປະມານ 62 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ: ເຂດຕົວເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ 72 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ໄດ້ 52 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. ສໍາລັບການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ງົວ 2.500 ໂຕ, ຄວາຍ1.800 ໂຕ, ແບ້ 5.000 ​​ໂຕ, ໝູ 25.000ໂຕແລະປາ 80​ໂຕນ ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 8-10% ຮອດປີ 2020.

-        ສຸມໃສ່ການປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 4.000 ເຮັກຕາ; ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ໄມ້​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ປ່າ 286.942 ຮຕ,ສຳ​ຫຼວດ-ຈັດ​ສັນ​ປ່າ​ຜະລິດ​ໃຫ້​ໄດ້ 5 ​ແຫ່ງ ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 60.512 ຮຕ, ຍົກ​ລະດັບ​ ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ​ຂອງ​ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ.

-        ​ເພື່ອ​ຈັດປະຕິບັດ​ຄາດໝາຍ​ຕົ້ນຕໍ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້​ໃຫ້ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທຶນ​ທັງ​ໝົດ 268,5 ຕື້​ກີບ, ມີ 96 ​ໂຄງການ ​ໃນ​ນັ້ນ; ​ເປັນທຶນ​ຂອງ​ລັດ 266,9 ຕື້​ກີບ ​ແລະ ທຶນ​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນປະມານ 1,6 ຕື້​ກີບ.

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

     ແຂວງເຊ​ກອງ​ ​​ມີ​ຕັ້ງເປັນພູດອຍ ແລະ ມີແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ເຊ, ຫ້ວຍຮ່ອງ​ຫຼາຍ​ສາຍ ​ເໝາະ​ສົມ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເຊັ່ນ: ເຊກອງ, ເຊຂະໝານ, ຫ້ວຍລຳພັນ ແລະ ຫ້ວຍໃຫຍ່ອື່ນໆ.

          ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້າແມ່ນ​​ເລັ່ງໃສ່ນໍາໃຊ້, ພັດທະນາ ​ແລະ ຂະຫຍາຍແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຈາ​ກພະລັງງານ​ນໍ້າ, ຖ່ານ​ຫີນ, ລົມ, ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນທີ່ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້; ຂະຫຍາຍລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເພື່ອຕອບສະໜອງ 2 ເປົ້າໝາຍຄື: ສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.ຂະຫຍາຍລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລິກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວແຂວງ.

  • ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:

   ສູ້ຊົນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,7% ຕໍ່ປີ ຮອດປີ 2020 ດ້ວຍການຈັດລຽງບູລິມະສິດໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ານ້ຳຕົກ ຄື: ເຊກອງ III (250 MW), ​ເຊ​ກອງ IV (600 MW), ເຊ​ກອງ V (250 MW), ຫ້ວຍ​ລຳ​ພັນຕອນເທິງ(88 MW)​, ຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ (15 MW), ເຊ​ຂະ​ໝານ 3 (250 MW)​, ເຊຂະໝານ 4 (70 MW), ດາກ​ອີ​ເມິນ (130 MW).ໃຫ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ກວມເອົາ 90% ຂອງຄອບຄົວທົ່ວແຂວງ; ສູ້​ຊົນ​ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22KV ​​ເຂດ​ລຽບຕາມ​ຊາຍ​ແດນ 2 ຕົວ​ເມືອງ ກະລຶມ ​ແລະ ດາກ​ຈຶງມີ​ຄວາມ​ຍາວ 222 Km ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜົນສຳເລັດໂດຍໄວ.

          ຊຸກຍູ້​ໂຄງກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22KV, 0,4KV ​ໂຄງການ REP II ​ໃນ 3 ຕົວ​ເມືອງ, ລະ​ມາ​ມ, ກະລຶມ ​ແລະ​ດາກ​ຈຶງ ທັງ​ໝົດ 82 ບ້ານ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

  • ຂະແໜງບໍ່​ແຮ່

          ແຂວງເຊກອງ ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນທາງ​ດ້ານ​ຊັບພະກອນບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນ:ຄຳ,ທອງແດງ, ເຫຼັກ, ຖ່ານຫີນ, ບົກຊິດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍເລີ່ມມີການສຳຫຼວດ-ຂຸດຄົ້ນ ສາມາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດແຮ່ທາດເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ ເພື່ອການສົ່ງອອກ.

ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງເຊກອງ ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ສຳຄັນລະດັບຊາດເສັ້ນທາງເລກທີ 16B ເປັນແລວທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ, ເສັ້ນທາງເລກທີ 16I ເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ແຂວງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ດ້ວຍກັນ, ເສັ້ນທາງໄປເມືອງກະລຶມ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ບັນດາເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ.

          ຖືເອົາການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອເປັນປັດ​ໄຈພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສັນຈອນໄປມາ, ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການ​ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງສາມາດ ​​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ ລະຫວ່າງບ້ານ-ບ້ານ, ເຂດການຜະລິດ, ເມືອງ-ເມືອງ, ເມືອງ-ແຂວງ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄຫວການຈໍ ລະຈອນສິນ ຄ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງໃຫ້ໄດ້ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ.

  • ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:

-        ຮອດ​ປີ 2020, ສືບຕໍ່ສູ້ໍໍຊົນກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງເສັ້ນທາງ​ຄົມມະນາຄົມ​ຂົນສົ່ງທາງບົກ​ຕົ້ນຕໍ ຢູ່​ແຂວງເຊກອງ ​ ໃຫ້ໄດ້ 710,2 ກິໂລແມັດ; ​ໃນ​ນັ້ນ:ທາງ​ປູຢາງ​ 264 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງທາງປູດິນແດງ 446,2ກິໂລແມັດ.

-                ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງແຕ່ທາງແຍກທາງ 16 ເບ ຫາ ເມືອງກະລຶມໃໝ່ ແລະກໍ່ສ້າງຂົວ 8 ແຫ່ງ ລວງຍາວ 352,48 ແມັດ.

-    ກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນ ແຕ່ສວນຫຼັກເມືອງ ຫາ ປະຕູໂຂງບ້ານຮ່ອງໄຫຼ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນ ແຕ່ ຂົວຫ້ວຍເຫີບ ຫາປະຕູໂຂງບ້ານປາກໂທນ.

-        ກໍ່ສ້າງອະນຸສາວະລີນັກຮົບວິລະນາມ ແລະ ກໍ່ສ້າງນ້ຳພຸ ຢູ່ສວນ 25 ປີ

- ສືບຕໍ່ຈັດສັນຜັງເມືອງຟາກນໍ້າເຊກອງ ໃຫ້ສຳເລັດ 100%, ຕັດຕາຜ້າຜັງເມືອງໃນເທດສະບານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດາກຈຶງໃຫ້ສໍາເລັດ 100%. ແລະ ໂຄງການຕັດຕາຜ້າຜັງບ້ານ 3 ສ້າງ ແລະ ບັນດາບ້ານຕາມເສັ້ນທາງ 16B

- ກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາຕົວເມືອງນ້ອຍ 03 ຕົວເມືອງ, (ເມືອງກະລືມ, ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ) ໃຫ້ສາມາດ ນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດໄດ້ທຸກຄອບຄົວ (ສະເພາະໃນເທດສະບານເມືອງ), ນ້ຳປະປາຊຸມຊົນຢູ່ບ້ານ 3 ສ້າງ ແລະ ບ້ານພັດທະນາອື່ນໆ.

-     ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​​ເລກທີ 16B ໃຫ້ສຳເລັດ ໃນ ປີ 2017; ຊື່ງເປັນເສັ້ນທາງ ທີ່ນອນໃນເຂດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຂດສາມຫລ່ຽມພັດທະນາ (CLV) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນທາງ​ຄົມມະ ນາຄົມ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ຕາມແນວຄວາມຄິດ"2 ສາຍຕັ້ງ, 3 ສາຍຂວາງ ແລະ 13 ສາຍຫລັກ".

-       ກໍ່ສ້າງດ່ານດາກ​ຕະອອກຊາຍແດນ (ລາວ-ຫວຽດນາມ) ຢູ່​ເມືອງ​ດາກຈຶງ ໃຫ້ສຳເລັດ 100% ແລະ ດ່ານອະເດີດ-ຕະວາງ (ລາວ-ຫວຽດນາມ) ຢູ່ເມືອງກະລຶມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ.

- ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອື່ນໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ທືນ ຈາກງົບປະມານລັດ ແລະ ທືນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ-ກູ້ຢືມທາງການເພື່ອການພັດທະ ນາໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ພັດທະນາແລະຍົກສູງຄຸນນະພາວຽກງານຖະແຫລ່ງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ​ໃຫ້​ກ້ວາງ​ຂວາງ, ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ວັດທະນະ ທຳ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ຊາດ, ​ເສີມສ້າງ​ອະລິຍະ​ທຳ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ, ປູກ​ແນວ​ຄິດ ​ແລະ ຄຸນສົມບັດ​ສິນ​ທຳ​ປະຕິວັດ;ສ້າງ​ຄົນ​​ໃຫ້​ມີ​ຊີວະ​ທັດ ​ແລະ ​ໂລກະ​ທັດ​ກ້າວໜ້າ, ​ຮູ້​ຮັບ​​ເອົາສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ຈາກ​ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ນາໆຊາດ.   ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍ ເປັນ ອຸດສາຫະກຳທີ່ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝແລະຍືນຍົງ.

ພັດທະນາແລະຍົກສູງຄຸນນະພາວຽກງານຖະແຫລ່ງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກະບອກສຽງ ໂຄສະນາ ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ, ເຜີຍແຜ່ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ວຽກດີຄົນເດັ່ນຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນສູງ, ປັບ​ປຸງ​ເນື້ອ​ໃນ​ລາຍການ​ໃຫ້​ມີ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ສີ ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສັງຄົມແລະສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້.

ປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນ ດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບສັງຄົມລາວຕະຫລອດໄປ;ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຜົ່າຊົນ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳ; ພັດທະນາອະລິຍະທຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສິ່ງຫໍ້ຍທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ. ປັບປຸງແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ສີວິໄລ.ສົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງ, ການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການສະແດງ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນ​ພັດທະນາ​ຄົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສີວິ​ໄລ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ ​​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ໂລກາ​ພິວັດ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ອະນຸລັກຮັກສາ ​ແລະ ສືບ​ທອດເສີມ​ຂະ ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ວັດທະນະທຳ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຊາດ​-ຂອງເຜົ່າ.

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝແລະຍືນຍົງ; ເປີດກວ້າງການສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນ, ດຶງດູດນັກທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ໃສ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າ ເພື່ອເປັນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ ກໍຄືການຜະລິດເປັນ ສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ກໍານົດເຂດທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈິມິນ, ວັດວາອາ ຮາມ, ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນມູນເຊື້ອຂອງປະ ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ອື່ນໆ. ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກະສິກຳຊີ ວະພາບ ແລະ ຕາກອາກາດ: ແມ່ນກຳນົດ​ເອົາເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງ ດາກຈຶງ ໂດຍເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຕິດພັນກັບ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສວນກາເຟຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ, ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ນ້ຳຕົກຕາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕາດຫົວຄົນ , ຕາດແຟດ, ຕາດຕໍມໍຮອນ..., ເຂດອ່າງນໍ້າທີ່ເກີດຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະ ອື່ນໆ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ.

  • ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:

-        ສ້າງ​ສະຖານີວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ​ຂອງ​ແຂວງ ພ້ອມ​ທັງ​ປ່ຽນ​ຖ່າຍ​ລະບົບ​ເຕັກນິກ ຈາກ​ອານນາ​ລອ໋ກ ​ເປັນ​ລະບົບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ.

-        ສູ້​ຊົນ​​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ໄດ້​ບໍລິ​​ໂພ​ກຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ທາງ​ໂທລະພາບ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ດາວ​ທຽມ​ໃຫ້​ກວມ​ເອົາ 80%, ທາງ​ວິທະຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ກວມ​ເອົາ 90% ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທົ່ວ​ແຂວງ.

-        ຂະຫຍາຍສະຖານີວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ​ໃໝ່ ຢູ່ 2 ​ເມືອງ ​ໃຫ້​ໄດ້ 2 ​ແຫ່ງ

- ສືບຕໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານວັດທະນະທຳ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຢ່າງຕໍ່​ເນື່ອງ. ເສີມຂະຫຍາຍຮີດ ຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳອັນດີງາມໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ, ສ້າງໃຫ້ຄົນລາວແຕ່ລະຄົນມີອະລິຍະທຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈສົມບູນຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

-        ຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວ-ບ້ານວັດທະນະທຳ ຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມ ບ້ານພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳທາງ ປະຫວັດສາດ, ຮ່ອງຮອຍການປະຕິວັດ, ສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງບັນດາເຜົ່າ.

-        ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳໃຫ້ໄດ້15.266ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ໄດ້ 165 ບ້ານ.

-  ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດຂຸດຄົ້ນຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ອະລິຍະທຳອັນໂດດເດັ່ນຂອງບັນດາ​ເຜົ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສະກັດກັ້ນບັນດາກຸ່ມສວຍໃຊ້ວັດທະນະທຳ ເພື່ອຫວັງມ້າງເພທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

-    ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອຕ້ານການເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍ, ຫລ້າຫລັງ ແລະ ປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມ, ອັນທີ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ.

-     ສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ.

- ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຄ່ານິຍົມວັດທະນະທຳຂອງຕາເວັນຕົກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ.

-        ຮອດ​ປີ 2020ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 50 ກວ່າພັນ​ຄົນ ​​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນ ຕາ​ໃຫ້​ໄດ້​ປະມານ 12ລ້ານ​​ໂດ​ລາ​.

-   ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ປະຫວັດສາດ​; ສຸມ​ໃສ່​ພັດທະນາຕົວ​ເມືອງ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ.

-        ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ການ​ບໍລິການ​ແບບ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ​ແລະ ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ ໃຫ້​ໄດ້ 6 ​ແຫ່ງ ​ໃນ​ນັ້ນ; ຕາດ​ຫົວ​ຄົນ, ຕາດ​ແຝກ, ​ແກ້ງ​ຫຼວງ, ຕາດ​ໄຟ​ໃໝ້, ບ້ານ​ກັນ​ດອນ, ບ້ານ​ກົກ​ພຸງ​ໃຕ້

-        ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ປັບປຸງ​ສະຖານ​ທີ່​ພັກ ​ເຊັ່ນ: ​ໂຮງ​ແຮມ,​ ຣີສອດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງໃຫ້​ພຽງພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທັງ​ພາຍ​ໃນ ​​ແລະ ​ຕ່າງ​ປະ​​ເທ​ດ.

-       ສູ້​ຊົນ​ພັດທະນາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ການທ່ອງທ່ຽວ ໜຶ່ງ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງສ້າງໃຫ້ໄດ້ ຜະລິດ ຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ.

-        ສະໜັບສະໜູນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ປູກໄມ້ຂະຫຍາຍປ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ເປັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ.

 

                                                         ແຫລ່ງທີ່:  ( ຄັດຈາກບົດລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ອົງຄະນະພັກແຂວງເຊກອງ ຄັ້ງທີ IX )

 

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates