​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

     ຖົ່ວຝັກຍາວ ເປັນພືດຜັກທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກຝັກອ່ອນເປັນຜັກສົດ ແລະ ປະກອບໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫລາຍຢ່າງ,ມີທາດອາຫານດ້ານໂພສະນາ ການສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດຊີ້ນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.

Read more...

ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ

  1. ການກຽມໜານປູກ        

ເນື່ອງຈາກໝາກເລັ່ນ ເປັນພືດ ທີ່ມີລະບົບຮາກເລີກຄວນໄຖ ຂຸດດິນໃຫ້ເລີກປະມານ 30 ຫາ 40 ຊຕມ.ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10 ວັນ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ຫລາຍເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບດິນໃຫ້ດິນມີອິນຊີ ວັດຖຸສູງມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຍ່ອຍ

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ

  1. 1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

    ຜັກຫອມປ້ອມ  ເປັນຜັກປະເພດຫອມທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໃບ,ລຳຕົ້ນ,ຮາກ ແລະກ້ານເປັນຜັກສົດໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຮັດໃຫ້ ມີກິ່ນຫອມ ແລະ ລົດແຊບດີ, ພຶດຊະນິດນີ້   ເປັນພືດລົ້ມລຸກອາຍຸສັ້ນປະ ມານ 40-60 ວັນ,ສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດມີກິ່ນຫອມ, ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນສະ ໝູນໄພ

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ

ເນື່ອງຈາກຜັກກາດຫົວເປັກພືດສະນິດຮາກເລີກຄວນຂຸດໜານໃຫ້ເລີກ 35-40 ຊມ, ຕາກໄວ້ 7-10 ວັນ ກ່ອນປູກຄວນຮອງຟື້ນດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ 1,500-2,000 ກກ, ຕໍ່ໄຮ່ຍົກໜານຂື້ນສູງ 15​-20 ຊມ, ຄວາມຍາວແລ້ວແຕ່ພື້ນທີ່.

Read more...

ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງ

  1. 1.   ລັກສະນະທົ່ວໄປ

        ເປັນພືດຜັກທີ່ບໍລິໂພກໝາກ, ປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີປູກງ່າຍໃຫຍ່ໄວ, ເປັນພືດປີດຽວ, ມີລຳຕົ້ນເປັນເຄື່ອຍາວ 2 -3 ມ, ມີມືທາວຂື້ນຕາມຄ້າງ, ມີດອກຜູ້ - ແມ່ ແຍກກັນຢູ່ແຕ່ລະດອກໃນຕົ້ນດຽວກັນ, ດອກມີສີເຫຼືອງ, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 30 - 45 ວັນ, ໝາກແຕງສາມາດມາປຸງແຕ່ງ,ປະກອບອາ ຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຫົວກະຫຼົດ

1.    ການກຽມໜານປູກ

-      ຂຸດໜານເລີກປະມານ 35-40 ຊມ.

-      ເອົາຝຸ່ນຄອກໃສ່ແປາເປັນໜານ 1 ຕາເມັດໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 2 ກກ.

-      ໜານກ້ວາງ 1 ມ ປູກໄດ້ 3 ແຖວເຮັດເປັນແຖວ

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫລັດ

  1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ       

ຜັກສະຫລັດເປັນຜັກທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກໃບ, ເປັນພືດອາຍຸປີດຽວເຮົາສາມາດແບ່ງ ຜັກສະຫລັດອອກ ເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື: ຜັກສະຫລັດທີ່ຫໍ່ຫົວຄາຍຄື ກະລ່ຳປີ, ຜັກສະຫລັດສະນິດທຳມະດາ, ຜັກສະຫລັດທີ່ມີລຳຕົ້ນຍາວ, ຜັກສະຫລັດປູກໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຜັກບົ່ວຫົວໃຫ່ຍ

1. ການປູກ

-      ໜານຕ້ອງທູບໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບໃນປະລິມານທີ່ເໜາະສົມ ຫຼື 1 ຕມ ຕໍ່ 1 – 2 ກກ.

-      ໃຊ້ໄມ້ຂຸດຂຸມປະມານ 10 – 12 ຊມໄລຍະຫ່າງ 5 – 6 ນີ້ວ (10 – 12 ຊມ) ຫຼື ອິງຕາມພື້ນທີ່.

Read more...

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates