​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພະແນກ

       ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ ແຂວງ ເຊກອງ ແມ່ນເລີ້ມມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ໂດຍສ້າງ ຕັ້ງເປັນຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສັງກັດຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ເພັດດາວົງ ບຸນມີສະຫວັດ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຕໍ່ມາ ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງຂື້ນ ໃນປີ 2007 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ແຍກອອກເປັນ 2 ອົງການຄື: ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ເຊິ່ງມີສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາຍຂວາງຂື້ນກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ເພັດດາວົງ ບຸນມີສະຫວັດ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອດວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2009 ໄດ້ຍົກຈາກຫ້ອງການມາເປັນພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ໄກສອນ ສາຍສັງຄີ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ມາຮອດວັນທີ 05 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2014 ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກ ເຊີ່ງແມ່ນ ທ່ານ ດຣ  ບຸນຄົນ ບຸນຈິດ ກໍາມະການພັກແຂວງ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກ,ຮອດວັນທີ 25 ເດືອນ ມີນາ ປີ 2014 ທ່ານ ປອ ສົມນິດ ສີລິບຸນລຽ້ງ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອດວັນທີ 02 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2015 ເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນ ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ

a1

a2

a3

a4

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates