​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ດຳລັດ

   

ລ/ດ  ຊື່ດໍາລັດ   ໄຟຣ໌ດາວໂຫລດ
     

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແລະປະກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ປ້ອງກັນ ແລະ ລືບ

ລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະແຕ່ປີ 2014 - 2020

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍາລັງປັບປຸງ 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ  ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
4

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອ

ຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
5

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ 
6

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແລະປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ

ກິລາ-ກາຍະກໍາແຕ່ນີ້ເຖິງ 2020

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ 
7

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ

ກໍາລັງປັບປຸງ
8

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ

ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ

ກໍາລັງປັບປຸງ  
9

ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ

ກໍາມະທິແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ 
10

ດໍາລັດ ວ່າການຮັບຮອງແລະປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມກະເຟລາວ

ຮອດປີ 2025

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
11

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂຫັວດລະດູການຕ່າງໆ ແລະ

ໄຂ້ຫັວດສັດປີກ ເຊັ່ນ: H5N1 , H5N2 , H5N9 & H10N8

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
12

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການວ່າແຈ້ງຊັບສິນ

ກໍາລັງປັບປຸງ
13

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍໂຮງໝໍເອກະຊົນ

ກໍາລັງປັບປຸງ
14

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກໃນ ສປປລາວ

2014-2020

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
15

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
     
ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates